Dit zijn de algemene voorwaarden van OMCollective bv, met maatschappelijke zetel gevestigd te Sint-Niklaas 9100, Stationsplein 29c, België, ondernemingsnummer 0829.745.720 RPR Dendermonde.

Artikel 1 Bedrijfsgegevens

Naam: OMcollective BV

Rechtsvorm: Besloten vennootschap (BV)

Adres: Stationsplein 29C, 9100 Sint-Niklaas

Ondernemingsnummer: 0829.745.720

Artikel 2 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de hiernavolgende betekenis:
  1. Algemene Voorwaarden“: deze algemene voorwaarden.
  2. Bijzondere Voorwaarden”: specifieke voorwaarden die de Overeenkomst nader omschrijven en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden.
  3. Diensten”: alle prestaties die door OMCollective BV in het kader van de Overeenkomst worden geleverd, zoals nader omschreven in de Bijzondere Voorwaarden.
  4. Intellectuele Eigendomsrechten“: alle verworven en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, tekening- en modelrechten, octrooien, knowhow, bedrijfsgeheimen, alle aanvragen voor de bescherming of registratie van de voormelde rechten en alle verlengingen en vernieuwingen daarvan die waar ook ter wereld bestaan, en alle andere intellectuele eigendomsrechten die door de toepasselijke wetgeving worden beschermd.
  5. Meerwerken”: eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen die niet tot de scope van de Diensten behoren, of die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan OMCollective kenbaar zijn gemaakt. Als Meerwerken worden bijvoorbeeld beschouwd, zonder hiertoe beperkt te zijn: verzoeken tot aanpassingen of bijkomende werken na aanvaarding door de Klant van de reeds uitgevoerde Diensten; verzoeken tot aanpassingen of bijkomende werken die pas worden gecommuniceerd nadat de Overeenkomst is gesloten of nadat de verlening van de Diensten is aangevat; verzoeken tot aanpassingen of bijkomende werken die kennelijk zijn ingegeven vanuit nieuwe of gewijzigde subjectieve voorkeuren van de Klant die onvoldoende duidelijk aan OMCollective kenbaar werden gemaakt ten tijde van de aanvaarding van de offerte; bijkomende werken die OMCollective onverwacht dient te verrichten bijvoorbeeld omdat de Klant niet de nodige informatie voorafgaandelijk had verschaft; bijkomende werken die OMCollective onverwacht dient uit te voeren ingevolge gebreken, aanpassingen of vernieuwingen in producten of diensten van derden die de uitgevoerde Diensten of de geleverde Werken verhinderen.
  6. Overeenkomst“: het geheel van aanvaarde Algemene Voorwaarden, de ondertekende Bijzondere Voorwaarden en alle eventueel daarbij horende bijlagen.
  7. Overmacht”: elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle en zonder fout van de getroffen partij, die de getroffen partij tijdelijk of blijvend verhindert om haar contractuele verplichtingen (verder) na te komen. Dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden zijn bijvoorbeeld, zonder daartoe beperkt te zijn: rellen, oorlogen, daden van terrorisme; aardbevingen, overstromingen, branden en andere natuurrampen; sabotages; stakingen; epidemieën of pandemieën; onderbrekingen en storingen van computerfaciliteiten, enz.
  8. Vertrouwelijke Informatie”: alle informatie die door de partijen als vertrouwelijk wordt beschouwd, hetzij omdat partijen deze informatie duidelijk als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk hebben aangemerkt, hetzij omdat de informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie of de omstandigheden. Vertrouwelijke Informatie omvat, maar is niet beperkt tot informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek, zoals bedrijfsgeheimen, knowhow, bedrijfsplannen en -strategieën, personeelsgegevens en financiële informatie.
  9. Werken”: alle werken met inbegrip van voorbereidend materiaal die door OMCollective worden ontwikkeld in het kader van een Overeenkomst, zoals marketingcampagnes, blogposts, grafische werken, video’s, teksten,  uitgewerkte digitale strategieën, enzovoort.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Iedere offerte is vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. De offerte dient door de klant voor akkoord te worden ondertekend of elektronisch te worden bevestigd (bv. via e-mail of via een andere online toepassing). Door dergelijke bevestiging wordt een Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen.
 2. Iedere offerte is bovendien geldig voor een termijn van veertien dagen volgend op de verzending, waarna OMCollective vrij zal zijn een nieuwe offerte met gewijzigde voorwaarden te stellen. Een laattijdige kennisgeving van aanvaarding door de Klant met een vervallen offerte doet geen Overeenkomst ontstaan tenzij OMCollective uitdrukkelijk daarmee akkoord gaat.
 3. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden betekent dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. 
 4. Wijzigingen aan de Overeenkomst worden steeds schriftelijk gevraagd en bevestigd. Indien dit meerkosten of meerwerken veroorzaakt, mogen deze door OMCollective in rekening gebracht worden.

Artikel 4 Voorwerp en uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Klant gaat een Overeenkomst aan met oog op het uitvoeren door OMCollective van de Diensten die zij verleent als specialist in digitale marketing, contentcreatie en recruitment. De concrete inhoud van de te verlenen Diensten worden verder gespecificeerd in de Bijzondere Voorwaarden.
 2. OMCollective levert alle redelijke inspanningen om de Diensten te leveren conform de overeengekomen projectomschrijvingen, stappenplannen en timings zoals beschreven in de Bijzondere Voorwaarden. In geen geval wordt de uitvoering van de Diensten beschouwd als een resultaats- of garantieverbintenis.
 3. OMCollective en de Klant kunnen in de Bijzondere Voorwaarden een richtinggevende timing overeenkomen met betrekking tot de levering van de Diensten en/of de ontwikkeling en aanlevering van de Werken. Deze timing kan ook fase per fase worden bepaald. Deze timings zijn onder voorbehoud en kunnen eenzijdig door OMCollective gewijzigd worden ingeval van:
 • Laattijdige aanvaarding van de offerte door de Klant.
 • Laattijdige betaling door de Klant van de verschuldigde bedragen.
 • Tekortschietende medewerking van de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4.3.
 • Een verzoek of de noodzaak tot het uitvoeren van Meerwerken.
 1. De budgetten zijn afgestemd op de ingeschatte werktijd en eventuele reeds geraamde kosten in functie van de contractueel overeengekomen opdracht zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden. De budgetten houden evenwel geen rekening met eventuele Meerwerken. Indien Meerwerken worden verlangd of zou moeten worden volbracht, dan wordt deze in regie uitgevoerd tegen het op dat ogenblik geldende uurtarief van OMCollective, tenzij als partijen een specifiek bijkomend budget overeenkomen. In afwijking daarvan is OMCollective gerechtigd om verzoeken tot het uitvoeren van Meerwerken te weigeren, onverminderd haar recht om de geleverde Diensten volledig te factureren
 2. In het geval de klant en OMCollective in de bijzondere voorwaarden een bepaald budget overeenkomen, waarbinnen de Klant bepaalde Diensten kan afnemen (zogenaamde ‘retainers’), zal de duurtijd waarbinnen Diensten binnen dit welbepaald budget afneembaar is, worden gelimiteerd in tijd. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt het budget onmiddellijk door OMCollective gefactureerd, waarna de klant gedurende maximaal één jaar de tijd zal hebben om, binnen het overeengekomen budget, beroep te doen op de Diensten van OMCollective.  
 3. De Klant begrijpt dat zijn input essentieel is voor OMCollective om de Diensten te kunnen leveren. Daarom verbindt de Klant zich ertoe alle informatie, bestanden, gegevens, teksten, visuals, inloggegevens, subjectieve verwachtingen, enz. die noodzakelijk zijn voor de verlening van de Diensten, zonder onnodige vertraging na het sluiten van de Overeenkomst en in elk geval op eerste verzoek van OMCollective dan wel tijdig conform de afgesproken tijdsschema’s aan te leveren. 

OMCollective is dan ook niet verantwoordelijk voor afwijkingen of omissies in de Diensten indien de Klant niet de nodige informatie bezorgt. 

 1. Als de Klant bepaalde subjectieve verwachtingen formuleert, is OMCollective vrij om, en in welke mate, daarmee rekening te houden, in de mate dat dit redelijkerwijze mogelijk is rekening houdend onder meer met de aard van de opdracht, de technische mogelijkheden en het afgesproken budget
 2. Indien de Klant om feedback wordt gevraagd op bepaalde ontwerpen van Werken, aanvaardt de Klant dat zijn goedkeuring de aanvaarding inhoudt van dat ontwerp, zodat alle eventuele zichtbare niet-conformiteiten met betrekking tot het ontwerp vanaf dan aanvaard zijn.
 3. Indien de Klant verzoekt om bepaalde teksten, afbeeldingen of andere elementen in de Werken te implementeren, verklaart de Klant dat hij ofwel eigenaar is van deze zaken, ofwel dat hij voor het gebruik hiervan de toestemming heeft verkregen van de titularissen van de respectievelijke Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten (zoals recht op afbeelding of andere privacyrechten). OMCollective wijst daaromtrent uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af. OMcollectvie  zal gerechtigd zijn om ingeval van een vermeende inbreuk op deze bepaling door de Klant, de Werken te blokkeren of offline te halen totdat de vermeende inbreuk werd hersteld.
 4. De Klant aanvaardt dat OMCollective een onafhankelijke dienstverlener is en steeds vrij zal zijn om haar diensten ter beschikking te stellen van eender welke andere onderneming. OMCollective is ter zake door geen enkele verplichting van niet-concurrentie gebonden.

Artikel 5 Andere verplichtingen van de Klant

 1. Onverminderd de overige verplichtingen of verbodsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, verbindt de Klant zich ertoe om geen van de volgende handelingen te stellen met betrekking tot de Werken:
 • De Werken te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die lasterlijk, smadelijk, bedreigend, beledigend, vulgair, pornografisch, terroristisch of haatdragend van aard is, of die geweld of discriminatie tegen een groep of individu bevordert;
 • De Werken te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die malware, spyware, virussen, wormen of soortgelijke malafide toepassingen bevat;
 • De Werken te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die de Intellectuele Eigendomsrechten, de bedrijfsgeheimen, de privacyrechten of andere rechten van eender wie schendt;
 • Op enigerlei wijze de privacy-vriendelijke instellingen van de Werken te proberen wijzigen in het nadeel van de eindgebruiker.
 1. OMCollective zal gerechtigd zijn om ingeval van een vermeende inbreuk op dit artikel door de Klant, de Werken te blokkeren of offline te halen totdat de vermeende inbreuk werd hersteld.

  Artikel 6 Prijs en betaling
  1. Partijen komen in de Bijzondere Voorwaarden een vergoeding overeen in ruil voor de uitvoering van de Diensten en/of de ontwikkeling en/of terbeschikkingstelling van de Werken. Alle bedragen zijn exclusief btw.
  2. De Klant is verplicht alle verschuldigde bedragen uit hoofde van de Overeenkomst te betalen binnen de dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij gebreke van betaling door de Klant binnen de voormelde termijnen:
 • Is OMCollective gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot de datum van integrale betaling.
 • Is OMCollective gerechtigd het gebruiksrecht op de Werken op te schorten tot de datum van integrale betaling van de verschuldigde bedragen. Dit houdt ook o.m. het recht in om de Werken tijdelijk offline te halen.
 • Zal de Klant, indien deze als consument handelt, een eerste kosteloze betalingsherinnering ontvangen met vermelding van de potentiële kosten zoals hierna vermeld ingeval van blijvende niet-betaling. De Klant-consument dient dan uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de betalingsherinnering de openstaande bedragen te betalen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn, is OMCollective gerechtigd op een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de wettelijke interestvoet, alsook een forfaitaire schadevergoeding die als volgt wordt berekend t.a.v. de Klant-consument:
  • Schulden tot en met 150,00 EUR: 20,00 EUR.
  • Schulden tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR: 30,00 EUR plus 10% op de schijf tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR.
  • Schulden boven 500,01 EUR: 65,00 EUR plus 5% op de schijf boven de 500,01 EUR, met een maximum van 2.000,00 EUR.
 • Als de Klant in hoedanigheid van onderneming handelt, is OMCollective van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd op een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150,00 EUR.
 1. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.
 2. Elk factuurprotest dient per gemotiveerd schrijven aan OMCollective te worden bezorgd binnen een termijn van 14 dagen volgend op de factuurdatum. Bij afwezigheid van tijdig protest worden de gefactureerde Diensten/Werken, alsook de facturen zelf, als definitief aanvaard beschouwd.
 3. Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan OMCollective schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.
 4. Indien de Overeenkomst voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt uitgevoerd, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 5. Het voorleggen door OMCollective van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen en het bewijs ervan te leveren.

  Artikel 7 Geheimhouding
  1. Partijen zullen potentieel kennis krijgen van Vertrouwelijke Informatie van elkaar, waarop de rechten integraal toebehoren aan de respectievelijke Partijen.
  2. Partijen stemmen ermee in de Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te houden. Zij zullen de Vertrouwelijke Informatie bijgevolg op geen enkele manier, geheel of gedeeltelijk, bekendmaken aan anderen dan hun werknemers en zelfstandige medewerkers partij op een “need-to-know” basis, steeds op voorwaarde dat zij door gelijkaardige vertrouwelijkheidsverplichtingen zijn onderworpen. De ontvangende partij is in elk geval aansprakelijk voor haar medewerkers.
  3. Partijen zullen geen enkele Vertrouwelijke Informatie gebruiken of distribueren voor enig ander doel dan binnen het kader van de Overeenkomst, tenzij zij daartoe zijn gemachtigd door de andere partij.
  4. De ontvangende partij zal geen enkel Vertrouwelijke Informatie gebruiken met oog op het verkrijgen van een commercieel, economisch of juridisch voordeel ten aanzien van de mededelende partij, zoals, maar niet beperkt tot, het aanvragen van een intellectueel eigendomsrecht op basis van de Vertrouwelijke Informatie.
  5. De ontvangende partij zal de Vertrouwelijke Informatie veilig bewaren, op een zodanige manier dat de ongeoorloofde toegang door derden zoveel als redelijkerwijze mogelijk wordt vermeden.
  6. De ontvangende partij zal op eerste verzoek van de mededelende Partij en in elk geval bij de beëindiging van de Overeenkomst, alle dragers die Vertrouwelijke Informatie bevatten terugbezorgen die hem in het kader van de Overeenkomst werd overhandigd, zoals documenten, tekeningen, software of welke drager van Vertrouwelijke Informatie dan ook. 
  7. De mededelende partij ermee in dat dit artikel niet van toepassing is op informatie waarvan kan bewezen worden:
 • dat deze algemeen beschikbaar is voor het publiek, of;
 • dat deze rechtmatig in zijn bezit was of bij haar bekend was voordat zij deze ontving, of;
 • dat deze rechtmatig en zonder beperking aan haar bekend is gemaakt door een derde, of;
 • dat deze onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke Informatie van de mededelende partij of;
 • dat deze bij wet of krachtens een rechterlijk bevel bekend moet worden gemaakt

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Werken, met inbegrip van de daarin vervatte bron- en objectcode, ontwerpen, visuele elementen, teksten, overzichten, marketingmaterialen, databanken en andere gebruikte methodieken, behoren integraal en exclusief aan OMCollective of eventuele derde-rechthebbenden toe. Op de onderdelen van de Werken waarop de Intellectuele Eigendomsrechten bij OMCollective berusten, verkrijgt de Klant een niet-exclusief, wereldwijd, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht op de volgende vermogensrechten in verband met de Werken: het recht tot grafische of fysieke reproductie en de publieke mededeling van de Werken hetzij voor in de eigen particuliere privésfeer (indien de Klant als consument handelt), hetzij voor de specifiek overeengekomen bedrijfsdoeleinden van de Klant (indien de Klant als onderneming handelt). 
 2. De licentie bedoeld in dit artikel geldt voor de duurtijd van het betreffende Intellectuele Eigendomsrecht, en is aan dezelfde beëindigingsmodaliteiten onderworpen zoals bedoeld in Artikel 10.
 3. De vergoeding in ruil voor deze licentie is inbegrepen in de contractueel overeengekomen vergoeding.
 4. Niets in deze Algemene Voorwaarden kan opgevat worden als een uitdrukkelijke of impliciete overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten, of een toekenning van ruimere gebruiksrechten dan zoals omschreven in dit artikel, van OMCollective aan de Klant. Zo is het de Klant bijvoorbeeld niet toegelaten (zonder hiertoe beperkt te zijn) om de Werken aan te passen of te doen aanpassen door een andere partij dan OMCollective, om de Werken commercieel te distribueren, te sublicentiëren, enzovoort
 5. Op eventuele onderdelen van de Werken waarop derde-rechthebbenden de Intellectuele Eigendomsrechten bezitten, zal het gebruiksrecht van de Klant bepaald worden conform de relevante licentievoorwaarden.
 6. De Klant verbindt zich ertoe om de benaming van OMCollective zichtbaar aan te brengen op of in verband met de Werken, rekening houdend met de toegepaste exploitatiewijzen (bijvoorbeeld onder vermelding van “© OMCollective”), en om eventuele reeds door OMCollective aangebrachte naamsvermeldingen op of in verband met de Werken te respecteren. Indien OMCollective de naamsvermelding wenst te wijzigen, dan zal zij de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, die hier onmiddellijk het nodige gevolg aan zal geven. .

Artikel 9 Aansprakelijkheid en garanties

 1. De uitvoering van de Diensten in overeenstemming met de Overeenkomst door OMCollective wordt beschouwd als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaats- of garantieverbintenis. OMCollective verbindt zich dan ook in geen geval tot enige omzetstijging, een stijging van cliënteel, clicks, leads, en dergelijke meer. Verder wijst OMCollective alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties en aansprakelijkheden af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties inzake kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. 
 2. OMCollective is niet aansprakelijk of gehouden tot herstel of compensatie voor gebruikelijke beperkte afwijkingen in de Werken, zoals maar niet beperkt tot, kleine kleurverschillen tussen een digitale en fysieke versie van een Werk, gangbare en beperkte afwijkingen in drukwerken, enzovoort.
 3. OMCollective is niet aansprakelijk voor enige niet-conformiteit, schade of vertraging die een gevolg is van de gebrekkige of niet naleving door de Klant van zijn contractuele verplichtingen, zoals zijn plicht tot stipte medewerking.
 4. In zoverre de Werken (bv. een ontwikkelde website) in het kader van de Overeenkomst worden beheerd door een andere partij (bv. een hostingprovider of een externe IT-dienstverlener van de Klant of van OMCollective), is OMCollective niet aansprakelijk is ingeval van onbeschikbaarheid van de Werken indien deze onbeschikbaarheid een gevolg is van problemen met betrekking tot deze externe partij. Los van het voorgaande, levert OMCollective alle redelijke inspanningen om een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid te voorzien, maar zij garandeert niet dat de Werken steeds ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn. Mochten er zich problemen voordoen met de beschikbaarheid of de goede werking van de Werken die niet gerelateerd zijn aan problemen bij de externe partij zelf, dan verbindt OMCollective er zich toe om haar uiterste best doen om het probleem zo snel als redelijkerwijs mogelijk op te lossen, zonder ter zake echter enige garantie te geven. In elk geval en waar gepast zal het OMCollective vrijstaan om te bepalen, wat in dit opzicht eventueel als een gepaste oplossing of compensatie ten aanzien van de Klant kan gelden.
 5. Indien OMCollective in het kader van de Diensten het beheer van blogposts of sociale mediapagina’s van de Klant overneemt, dan is OMCollective niet aansprakelijk indien daarop ongepaste, kwetsende of illegal inhoud wordt geplaatst door de Klant zelf of door derden die zich al dan niet onrechtmatig toegang hebben verschaft tot de website of sociale mediapagina’s van de Klant (zoals een ex-werknemer van de Klant, een misnoegde gebruiker van sociale mediakanalen, hackers, enz.). De Klant is met andere woorden als enige verantwoordelijk om zijn website of sociale mediakanalen dienaangaande te beveiligen en te modereren. Indien het modereren van sociale mediapagina’s evenwel uitdrukkelijk deel uitmaakt van de Diensten, zal OMCollective dergelijke schadelijke inhoud binnen een redelijke termijn na kennisname ervan verwijderen of blokkeren. 
 6. OMCollective is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip van winst-, omzet- of inkomstenderving, reputatieschade, een stijging van administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, vorderingen van derden, schade door materiële vergissingen, verkeerd taalgebruik, weglatingen of dubbelzinnigheden met betrekking tot de Diensten. 
 7. Onverminderd de voorgaande bepalingen, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van OMCollective voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het factureerde bedrag de twaalf maanden voorafgaand aan het beweerde schadegeval. Echter zal in geen geval de aansprakelijkheid van OMCollective voor gelijk welk type of categorie van schadegeval het bedrag kunnen overstijgen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van OMCollective schriftelijk verklaard heeft tussen te zullen komen. 
 8. Geen enkele bepaling in dit artikel zal enige uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid inhouden voor:
 • Opzettelijke fouten
 • Grove fouten
 • Lichamelijke letsels of overlijden
 1. Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens OMCollective vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

Artikel 10 Overmacht en hardship

 1. Indien OMCollective door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of verder uit te voeren, is OMCollective in geen geval aansprakelijk hiervoor. Bovendien is OMCollective in geval van blijvende Overmacht (hetgeen bijvoorbeeld het geval is indien de situatie van Overmacht gedurende een ononderbroken periode van drie maanden blijft duren), gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
 2. Indien OMCollective getroffen wordt door onvoorziene omstandigheden die geen Overmacht vormen maar die wel de economische basis van de Overeenkomst aantasten ten nadele van OMCollective, in die zin dat het de uitvoering van de Overeenkomst door OMCollective ernstig bemoeilijkt, dan zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen om de nodige aanpassingen aan de Overeenkomst af te spreken zodanig dat de economische basis terug wordt hersteld. Indien Partijen niet binnen een redelijke termijn tot een akkoord komen, is OMCollective gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Artikel 11 Duur en beëindiging

 1. Algemene regel: tenzij anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor opeenvolgende periodes van telkens een maand. Behoudens schriftelijke opzegging door een partij uiterlijk de laatste dag van de lopende periode, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. In het geval de Klant beslist de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dient hij een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen, dewelke aanvat op de eerste dag van de eerstvolgende contractuele periode die volgt op de datum waarop OMCollective de schriftelijke kennisgeving van opzeg door de Klant heeft ontvangen. 
 2. Specifieke bepalingen bij projectmatige dossiers: In het geval de Overeenkomst wordt aangegaan voor een specifiek omschreven project, wordt de duurtijd van de Overeenkomst geacht gelijk te zijn aan de duurtijd die nodig is om de Werken definitief op te leveren, eventueel gevolgd door een navolgende onderhoudsovereenkomst voor een aanvullende duurtijd die hetzij in de Bijzondere Voorwaarden wordt overeengekomen, hetzij overeenkomstig lid 1 zal geschieden. Het voortijdig en voor oplevering van het project onderbreken, opschorten of annuleren van een dergelijk project zal aanleiding geven tot facturatie van het nog openstaande projectbedrag, zonder afbreuk te doen aan het aanrekenen van eventuele aanvullende verbrekings- of schadevergoedingen door OMCollective.
 3. OMcollective kan eigenmachtig en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst ontbinden ingeval van een zwaarwichtige wanprestatie van de Klant die niet wordt rechtgezet binnen de 15 dagen nadat de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld door OMCollective, zoals maar niet beperkt tot, de niet-betaling van een factuur tegen de vervaldag.
 4. De Klant erkent dat enige verandering in haar toestand, zoals faillissement, vereffening, ontbinding of de overname van de meerderheid van de aandelen van de Klant door een derde, van rechtswege aanleiding geeft tot ontbinding van de Overeenkomst, tenzij OMCollective uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand doet van deze ontbinding en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft waartoe OMCollective gerechtigd is.
 5. Alle onderdelen van deze Overeenkomst die naar hun aard ook na beëindiging van kracht dienen te blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geheimhoudingsverplichtingen, beperking van aansprakelijkheid, afwijzing van garanties en openstaande betalingsverplichtingen.

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De Klant gaat ermee akkoord OMCollective te vrijwaren van alle vorderingen van derden, aansprakelijkheden en schikkingen ten aanzien van derden, die voortvloeien uit of beweerdelijk het gevolg zijn van gedragingen die een inbreuk vormen op deze Overeenkomst en/of die een schending uitmaken van een bepaalde regelgeving, zoals maar niet beperkt tot, de schending van de Intellectuele Rechten van eender wie.

Artikel 13 Bescherming van persoonsgegevens

 1. OMCollective verwerkt bepaalde persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Diensten. Meer informatie hierover kan teruggevonden worden in de privacyverklaring van OMCollective, raadpleegbaar via https://OMCollective.com/privacy/
 2. In het kader van de Diensten die worden uitgevoerd door OMCollective, worden de data en cijfers die worden verworven in het kader van die dienstverlening door OMCollective gebruikt om casestudies op te maken. In geen geval zullen meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk om dergelijke cases op te maken en gebeurt de verwerking van die gegevens conform de GDPR-wetgeving en het privacybeleid van OMCollective.

Artikel 14 Varia

 1. De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. 
 2. Op deze Overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. 
 3. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van OMCollective.